Irit Merchav-Leibovich

מורה לאנגלית, רכזת ומדריכת תקשוב בבתי ספר, מנצלת את הטכנולוגיה כדי שתלמידיי (ומורותיהן) יגלו עולם חדש, ייהנו מהלמידה וייצרו ידע חדש בכיף. משתמשת בכלי גוגל תדיר, בוגרת האקדמיה למורים של גוגל, יולי 2015, ו - google classroom היא מתנה עבורי, סביבת למידה פשוטה ואינטואיטיבית שניתן לעשות בה הרבה.

רשומות